Košík (0) 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
EuroGen, spol. s r.o., Prievaly pri využívaní internetových stránok www.zahorackehovjadzi.sk

 

1 Úvodné informácie

1.1 Tieto obchodné podmienky stanovujú podmienky využívania internetového obchodu umiestneného na stránkach www.zahorackehovjadzi.sk (ďalej len internetový obchod).

1.2 Prevádzkovateľom internetového ochodu je EuroGen, spol. s r.o., 906 34 Prievaly 326 , IČO: 36 706 663, IČ DPH: SK2022280018, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 34494/T (ďalej len “spoločnosť EuroGen, spol. s.r.o.”  „predávajúci“ alebo ,,prevádzkovateľ´´).

1.3 Podstatou internetového obchodu je zverejnenie zoznamu tovarov- ponuky produktov spoločnosti EuroGen, spol. s.r.o. a ich objednanie konkrétnou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ,,zákazník´´).

1.4 Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť všetkých produktov uverejnených v internetovom obchode.

 

2 Registrácia

2.1 Registrácia – je vyplnenie elektronického formulára údajmi o zákazníkovi, vrátane jeho osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné, potrebné pre úspešnú registráciu.

2.2 Pred objednaním produktov v e-shope je nutná registrácia cez formulár, ktorý obsahuje polia povinné, označené hviezdičkou a ich vyplnenie je nutné pre úspešnú registráciu. Nepovinné polia nie je nutné vyplniť pre úspešnú registráciu.

2.3 Povinné polia pre registráciu sú: používateľské meno, heslo, potvrdenie hesla, e-mail, kontrolná otázka, odpoveď a fakturačné údaje- meno, priezvisko, adresa, mesto, krajina, PSČ, telefón. Medzi povinné polia patrí i súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníka.

2.4 Zákazník má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime
 na web stránke, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

2.5 Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude zákazník formou správy cez e-mail informovaný o úspešnej registrácii.

 

3 Objednanie produktov

3.1 Odoslanie objednávky je možné len registrovaným užívateľom po prihlásení. Objednávať je možné z aktuálne dostupných produktov a ich aktuálne dostupného množstva. Objednávanie produktov prebehne na základe zvolenia produktu a množstva a pridania do košíka. Zvolené množstvo je len orientačné. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať produkt, ktorého váha sa odlišuje od váhy v objednávke +- 15%. Ak rozdiel presiahne 15%, zákazník má právo odmietnuť prevzatie tovaru. Presná váha a cena bude určená pri preberaní tovaru.

3.2 Po objednaní tovaru si zákazník prekontroluje fakturačné a kontaktné údaje, ktoré zadal
pri registrácii a rovnako si prekontroluje aj názov a množstvo objednaného tovaru.

Objednávkový formulár taktiež obsahuje poznámky, do ktorých môže zákazník uviesť svoje špeciálne požiadavky.

3.3 Po vyplnení všetkých údajov zákazník objednávku odošle. Po prijatí objednávky prevádzkovateľ zašle zákazníkovi potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal pri vytváraní objednávky. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka stáva záväznou pre obe strany. Mlčanie alebo nečinnosť zo strany predávajúceho samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu (Občiansky zákonník §44 ods. 1.) Automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.

3.4 Objednávky je možné vytvárať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky sa potvrdzujú v pracovných dňoch. Prevádzkovateľ negarantuje, že stránka bude dostupná nepretržite a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú jej nedostupnosťou.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť z dôvodu dočasnej nedostupnosti tovaru a taktiež si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku zákazníka, ktorý si opakovane a bez upozornenia neprebral objednané produkty.

 

4 Zrušenie alebo pozmenenie objednávky

4.1 Zrušiť alebo pozmeniť objednávku je možné zo strany zákazníka bez poplatku do 48 hodín pred dohodnutým termínom prebratia objednávky a to telefonicky na čísle 0905 275 586 alebo e-mailom na objednavky@zahorackehovjadzi.sk

4.2 Ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

4.3 V prípade, že predávajúci nemôže dodať tovar podľa dohodnutých podmienok (sortiment, cena, množstvo), kupujúci má právo odstúpiť od objednávky.

 

5 Kúpna cena

5.1 Kúpna cena je uvádzaná vrátane DPH a je stanovená v mene EUR. Objednané množstvo je len orientačné. Pri objednávaní tovaru je vypočítaná približná cena a odoslaním objednávky sa zákazník zaväzuje túto cenu zaplatiť. Presná váha sa určí až pri predaji a bude súčasťou pokladničného dokladu.

5.2 Platba sa vykonáva v hotovosti v mene EUR priamo v prevádzke rozrábkarne EuroGen, spol. s.r.o., Plavecké Podhradie 258  do rúk predávajúceho po predložení pokladničného dokladu a skontrolovaní tovaru zákazníkom. Platba stravnými lístkami ani platobnou kartou nie je možná.

5.3 Vlastníctvo produktov prechádza na stranu zákazníka momentom uhradenia plnej sumy uvedenej na pokladničnom doklade. Do tohto momentu je výlučným vlastníkom produktov prevádzkovateľ.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny. Táto zmena ceny sa stáva účinnou v okamihu zverejnenia nového cenníka na webovej stránke, avšak neplatí pre už potvrdené objednávky.

 

6 Preberanie objednávok

6.1 Preberanie objednávok sa vykonáva osobne v prevádzke EuroGen, spol. sr.o. v Plaveckom Podhradí 258 podľa harmonogramu predaja. Dátum a čas preberania objednávok sú vždy zverejnené na internetovej stránke www.zahorackehovjadzi.sk.

 

7 Osobné údaje a ich ochrana

7.1 Zákazník zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas na spracovanie a použitie svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a neposkytne žiadne jeho osobné údaje a ani žiadne ďalšie informácie o zákazníkovi tretej strane (výnimkou sú osobné údaje zákazníka nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi). Tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou a tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

7.2 Za správnosť poskytnutých údajov nesie zodpovednosť zákazník.

 

8 Spôsob predaja, čas predaja

8.1 Samotný predaj na základe objednávky cez webovú stránku www.zahorackehovjadzi.sk sa uskutočňuje výhradne priamo v prevádzke rozrábkarne EuroGen, spol. s.r.o. na adrese Plavecké Podhradie 258.

8.2 Ak nie je predávajúci schopný objednávku vybaviť v dohodnutom termíne, zákazníka na to telefonicky upozorní a dohodne s ním ďalší postup realizácie predaja.

8.3 Zaplatením kúpnej ceny objednaného tovaru sa považuje tento záväzok zo strany zákazníka  za splnený, ako aj záväzok predávajúceho dodať tovar za dohodnutých podmienok.

 

9 Zodpovednosť za vady, reklamácie, odstúpenie od zmluvy

9.1 Postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a uplatňovaní práv plynúcich zo zodpovednosti za vady je uvedený v Reklamačnom poriadku EuroGen, spol. s.r.o.

 

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Prevádzkovateľ a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku (telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete) ako platnú a záväznú pre obe  strany.

10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky. Zmeny nemôžu obmedziť alebo porušiť práva zákazníka vyplývajúce z objednania tovaru vykonaného pred vstupom týchto zmien do platnosti. Zmeny obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na stránke www.zahorackehovjadzi.sk

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č.  0905 275 586 alebo e-mailom info@zahorackehovjadzi.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2015.

 

 

Schválil: Ladislav Dulanský, konateľ spoločnosti

Záhorácké hovjadzí : Čerstvé chutné masíčko

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x