Košík (0) 0,00 €

Reklamačný poriadok

 

EuroGen, spol. s.r.o.
326 Prievaly
IČO: 36 706 663

 

1. Úvodné ustanovenie

1.1 EuroGen, spol. s.r.o. vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou produktov od EuroGen, spol. s r.o., 906 34 Prievaly 326 , IČO: 36 706 663, IČ DPH: SK2022280018, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 34494/T (ďalej len “spoločnosť EuroGen, spol. s.r.o.”  „predávajúci“)

 

2. Zodpovednosť za vady tovaru

2.1 Predávajúci zodpovedá za to, že produkty, ktoré predáva sú bez vád, majú požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú pri preberaní objednávky, v záručnej dobe alebo v dobe spotreby.

2.3 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho skladovania alebo nesprávnej manipulácie zo strany zákazníka.

2.4 Zákazník je oprávnený predávaný tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol zákazník pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce časti objednávky. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu, pričom predajca je povinný kupujúceho o tejto vade informovať.

2.6 Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

 

3 Uplatnenie práv zodpovednosti za vady

3.1 Nevákuované čerstvé mäso, ktoré podlieha rýchlemu zníženiu akosti a skaze, má obmedzenú trvanlivosť 72 hodín. Reklamácia takéhoto tovaru je možná iba v momente preberania tovaru. Výnimkou je, ak tovar obsahuje skryté chyby (opuchy, zakrvavenie, vredy vnútri svalu atď.). Vtedy je možné tovar reklamovať do dvoch dni od prevzatia objednávky za podmienky, že tovar bol po celú dobu od jeho dodania správne uskladnený, čo je u čerstvého mäsa teplota 0 až +3°C.

3.2 Ostatný tovar, na ktorom je vyznačený dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je možné reklamovať v tej dobe. Počas celej doby je kupujúci povinný skladovať tovar v podmienkach odporúčaných výrobcom.

3.3 Ak je na predávanej veci na obale alebo na návode vyznačená doba spotreby alebo minimálna trvanlivosť, túto nemôže nikto predĺžiť, platí ako je uvedené.

3.4 Práva zo zodpovednosti za vadu je možné uplatniť len v uvedených lehotách. Po uplynutí lehoty práva plynúce zo zodpovednosti za vady zanikajú.

3.5 Záručná doba  na ostatný tovar, je stanovená v Občianskom zákonníku a Zákone o ochrane spotrebiteľa. Záručné doby začínajú plynúť od doby, kedy kupovanú vec zákazník prevezme, teda zaplatí.

3.6 Reklamácie sa podávajú v prevádzke EuroGen, spol. s.r.o. v Plaveckom Podhradí 258 u určenej osoby, ktorá je povinná vybavovať reklamácie. Náklady súvisiace s dovozom tovaru na miesto podania reklamácie a náklady spojené s prípadným odvozom vymeneného tovaru znáša zákazník.

3.7 Pri reklamovaní je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie.

 

4 Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

4.1 Prijatie reklamácie

Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, predávajúci alebo určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v bode 5 tohto reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu jeden originál Reklamačného protokolu ako potvrdenie o prijatí reklamácie. Reklamačný protokol je predávajúci povinný vydať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie ostáva kupujúcemu, jedno ostáva predávajúcemu. Prijatie reklamácie je možné iba na základe pokladničného dokladu. Pokladničný doklad musí byť súčasťou Reklamačného protokolu. Originál dokladu o kúpe si ponechá kupujúci, predávajúci si vyhradzuje právo skopírovať si doklad o kúpe a kópiu si ponechať.

4.2 Určenie spôsobu vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v nasledovných lehotách:

a) ihneď,

b) do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie- v zložitých prípadoch,

c) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie- v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku.

4.3 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví v nasledovných lehotách:

a) ihneď,

b) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie- v odôvodnených prípadoch

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.

4.4 Podmienky vybavenia reklamácie zamietnutím

Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu na základe:

a) odborného posúdenia výrobku,

b) ak je produkt reklamovaný po dátume spotreby,

c) ak vady produktu boli zjavne spôsobené nesprávnym skladovaním alebo neopatrnou manipuláciou.

 

5 Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

5.1 Kupujúci sa na základe dohody s predávajúcim dohodne na plnení práv plynúcich
zo zodpovednosti za vady. Takýmto plnením môže byť vrátenie zaplatenej sumy alebo výmena za produkt bez vád.

5.2 V prípade, že si kupujúci uplatní právo plynúce zo zodpovednosti za vady vo forme vrátenia zaplatenej sumy, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na  spôsobe a čase vrátenia zaplatenej sumy.

5.3 V prípade, že si kupujúci uplatní právo plynúce zo zodpovednosti za vady vo forme výmeny za produkt bez vád, tento produkt si príde vyzdvihnúť do prevádzkarne EuroGen, spol. s.r.o. v Plaveckom Podhradí 258 v čase, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú.

 

6 Záverečné ustanovenie

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Reklamačný poriadok. Zmeny nemôžu obmedziť alebo porušiť práva zákazníka vyplývajúce z kúpy tovaru vykonaného pred vstupom týchto zmien do platnosti. Zmeny Reklamačného poriadku budú platné odo dňa ich zverejnenia na stránke www.zahorackehovjadzi.sk

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. +421 905 275 586  alebo e-mailom na info@zahorackehovjadzi.sk

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015

 

Prílohy:

Príloha 1:        Reklamačný protokol - popis vád

Príloha 2:        Vyjadrenie predávajúceho

 

Schválil: Ladislav Dulanský, konateľ spoločnosti

Záhorácké hovjadzí : Čerstvé chutné masíčko

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x